+420 774 675 022 kouc@jakubkunat.cz

Etický kodex kouče ICF

 

Úvod do Etického kodexu

 

Základním posláním Mezinárodní federace koučů (ICF) je vést celosvětový vývoj v profesi kouče. ICF je nezisková organizace, tvořená individuálními členy – odborníky, kteří koučují, učí koučování nebo dělají výzkum v této oblasti.

ICF se ujala vedení při definování a utváření filozofie koučování, stejně jako při založení etických standardů mezi svými členy po celém světě. Prostřednictvím svého vlastního Etického kodexu, Postupu pro revizi etického chování a nezávislé Komise pro etiku koučování (IRB), ICF stanovuje profesionální standardy pro koučování a zároveň dává spotřebitelům možnost podávat stížnosti na etiku členů ICF a držitelů ICF certifikací. ICF také provozuje etickou Linku pomoci, na kterou může být podána stížnost v oblasti etiky prostřednictvím e-mailu ethics@coachfederation.org nebo telefonicky na číslo +1 859 219 3580.

Vize ICF

Koučování je nedílnou součástí prosperující společnosti a každý člen ICF reprezentuje nejvyšší kvalitu profesionálního koučování.

Základní hodnoty ICF

Koučové ICF jsou zavázáni ke spolehlivosti, otevřenosti, podpoře a konzistentnosti a všechny části komunity ICF jsou společně odpovědné za dodržování následujících hodnot.

 • Integrita:Dodržujeme nejvyšší standardy jak pro povolání kouče, tak naší organizace.
 • Vynikající kvalita:Stanovujeme a prokazujeme standardy nejvyšší kvality v koučování, kvalifikaci i dovednostech.
 • Spolupráce:Ceníme si sociálního propojení a budování komunity, ke kterému dochází díky spolupráci a partnerství při společném dosahování úspěchu.
 • Respekt:Ceníme si rozmanitosti a různorodosti našich členů po celém světě. Lidé jsou pro nás na prvním místě a nikdy neohrožujeme standardy, zásady a kvalitu.

Etika

Etika je řízena morálními zásadami založenými na jednání koučů v souladu s výše uvedenými základními hodnotami ICF.

Co očekáváme od členů ICF při dodržování Etického kodexu

Pro získání toho nejlepšího z každého jednotlivého kouče a člena ICF se koučové zavazují k následujícímu

 • K etickému chování jako základnímu kamenu profese kouče.
 • K nepřetržitému vzdělávání v oblasti koučování, jak je požadováno.
 • K rozvoji dalšího sebeuvědomění, vlastní sebekontroly a sebezdokonalování.
 • Být etickou osobností a jednat tak ve všech profesních vztazích.
 • K nesení plné odpovědnosti za činnost vykonávanou jako člen ICF a kouč.
 • K plné účasti a oddanosti koučovacímu povolání a k dávání příkladu jak v  práci kouče, tak i v komunitě koučů.
 • Udržování nejvyšších standardů způsobem, který se pozitivně odráží na koučovací profesi.
 • Být plně přítomen v každém jednotlivém vztahu a situaci, v níž jsme zapojeni.
 • Uznávat a dodržovat příslušné zákony a předpisy každé země, obce a místního řídícího orgánu.
 • Poskytovat bezpečný prostor pro školitele, poskytovatele služeb, kouče a kouče ve výcviku, aby vynikli a usilovali o to, stát se profesionálními kouči nejvyšší úrovně.
 • Přijmout a začlenit rozličnost jednotlivce a oceňovat rozmanitost všech zúčastněných po celém světě.

Část první: Definice

 • Koučink je partnerství s klienty v jejich v myšlenkovém a tvůrčím procesu, který je inspiruje k maximalizaci jejich osobního a profesního potenciálu.
 • Kouč ICF souhlasí s praktickým využíváním klíčových kompetencí ICF a slibuje dodržování Etického kodexu ICF.
 • Profesionální koučovací vztah existuje, pokud koučování zahrnuje dohodu (včetně smluv), která definuje odpovědnosti každé strany.
 • Role v koučovacím vztahu: V zájmu objasnění rolí v koučovacím vztahu je často nutné rozlišovat mezi klientem a objednavatelem. Ve většině případů je klient a objednavatel jedna a tatáž osoba, a proto jsou společně označovány jako klient. Nicméně pro účely identifikace ICF tyto role definuje následujícím způsobem:
  • „Klient/Koučovaný“ je osoba, která je koučovaná.
  • „Objednavatelem/Sponzorem“ je subjekt (včetně jeho zástupců), platící a / nebo zajišťující koučovací služby, které mají být poskytnuty. Ujednání dohody o koučování by ve všech případech měly jasně stanovit práva, role a povinnosti jak pro klienta, tak pro objednavatele, pokud jsou klient a objednavatel různí lidé.
  • Studentem je ten, kdo se zapsal do vzdělávacího programu pro kouče nebo ten, kdo pracuje se supervizorem koučů či mentorem, aby se učil koučovací proces nebo rozšířil a rozvíjel své koučovací dovednosti.
 • Konflikt zájmů je situace, ve které má kouč značný soukromý nebo osobní zájem ovlivňovat cíl jeho oficiálních povinností jako kouče a profesionála.

Část druhá: Standardy etického chování podle ICF

Oddíl 1: Profesionální chování celkově

Jako kouč:

 1. se chovám v souladu s Etickým kodexem ICF ve všech situacích, včetně výcviku koučování, mentoringu a supervize koučů.
 2. se zavazuji přijmout příslušná opatření, případně kontaktovat ICF, aby se co nejdříve řešilo porušení nebo možné porušení etiky, týkající se mě nebo ostatních koučů, trenérů či mentorů.
 3. komunikuji a šířím dál povědomí o povinnostech stanovených tímto Etickým kodexem  ostatním – organizacím, zaměstnancům, objednavatelům, koučům.
 4. se vyhnu protiprávní diskriminaci v pracovních činnostech, včetně věku, rasy, pohlaví, národnosti, sexuální orientace, náboženství, národnostního původu či zdravotního postižení.
 5. ve slovních i písemných prohlášeních uvádím pravdivé a přesné informace o tom, co mohu nabídnout jako kouč, o tom, co znamená profese kouče nebo ICF.
 6. přesně nazývám své koučovací kvalifikace, odbornost, zkušenosti, výcvik, certifikace a akreditace ICF.
 7. respektuji a oceňuji příspěvky ostatních a za vlastní vydávám pouze ty materiály, které jsem sám vytvořil. Beru na vědomí, že porušení tohoto standardu může vést k nároku třetí osoby na právní náhradu.
 8. za všech okolností usiluji, abych rozpoznal své osobní problémy, které mohou narušit, být v rozporu nebo negativně ovlivnit můj výkon v koučování nebo mé profesní vztahy. Okamžitě vyhledám odpovídající odbornou pomoc a učiním příslušná opatření. Pokud to budou skutečnosti a okolnosti vyžadovat, zvážím, zda je vhodné pozastavit nebo ukončit mé koučovací vztah/y.
 9. jsem si vědom, že Etický kodex se vztahuje ke klientům koučování, studentům, mentorovaným a supervidovaným osobám.
 10. své výzkumy vedu a zaznamenávám kompetentně, poctivě a v rámci uznávaných vědeckých standardů a příslušných pokynů. Výzkumy provádím po dohodě a se souhlasem zúčastněných      a způsobem, který chrání účastníky od jakékoliv možné škody. Veškerá výzkumná činnost je prováděna způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony země, ve které se výzkum provádí.
 11. udržuji, uchovávám a likviduji veškeré záznamy, včetně elektronických souborů a komunikací, vytvořené během mého koučování, takovým způsobem, který zaručuje důvěrnost, bezpečnost a ochranu soukromí a je v souladu s platnými zákony a dohodami.
 12. používám kontaktní informace členské základny ICF (e-mailové adresy, telefonní čísla atd.) pouze způsobem a v rozsahu schváleném ICF.

Oddíl 2: Střet zájmů

Jako kouč:

 1. vědomě předcházím střetu zájmů, potenciálnímu i skutečnému. Otevřeně o takovém konfliktu informuji, a pokud nastane, nabídnu svoje odstoupení.
 2. vyjasním role pro interní kouče. Stanovím hranice a se zúčastněnými stranami přezkoumám možné střety zájmů, které by se mohly objevit mezi koučováním a jejich dalšími činnostmi.
 3. informuji klienta i objednatele o možných odměnách od třetích stran, které mohu obdržet na základě předání doporučení dalších služeb klientovi.
 4. respektuji nestranný vztah mezi koučem a klientem bez ohledu na formu odměny.

Oddíl 3: Profesionální chování s klienty

Jako kouč:

 1. pravdivě informuji klienty, potenciální klienty i objednatele o potenciální hodnotě koučovacího procesu i o hodnotě práce kouče.
 2. na úvodním setkání nebo před ním vysvětluji klientovi a objednateli, aby rozuměli co nejlépe, jaká je podstata koučování, jaký je jeho přínos a limity, podstata a omezení zachování mlčenlivosti, finanční ujednání a všechny ostatní podmínky koučovací dohody.
 3. mám jasnou dohodu o koučovacích službách s mými klienty a objednavateli před začátkem koučovacího vztahu a tuto dohodu dodržuji. Dohoda musí obsahovat role, odpovědnosti a práva všech zúčastněných stran.
 4. jsem si vědom své zodpovědnosti za stanovení jasných, vhodných a kulturně citlivých hranic, které řídí vzájemnou komunikaci, fyzický kontakt a podobně, jež mohu mít s mými klienty nebo zadavateli.
 5. se vyhnu jakémukoli sexuálnímu nebo romantickému vztahu se stávajícími klienty nebo objednavateli či studenty, mentorovanými nebo supervidovanými osobami. Abych zajistil celkově bezpečné prostředí, budu dávat pozor na možnost případné sexuální intimity mezi zúčastněnými stranami, včetně mého pomocného personálu a / nebo asistentů a učiním příslušné kroky k řešení problému nebo zrušení koučovacího vztahu.
 6. respektuji právo klienta ukončit koučovací vztah kdykoli během procesu v souladu s ustanoveními dohody. Také nadále pozorně sleduji, dochází-li ke změně následkem koučovacího vztahu.
 7. jestliže jsem přesvědčen, že by klientovi nebo objednateli lépe prospěl jiný kouč nebo způsob, podporuji klienta nebo objednavatele, aby udělal změnu a pokud to bude nezbytné nebo vhodné, navrhnu mému klientovi vyhledat služby dalších odborníků.

Oddíl 4: Zachování mlčenlivosti / Soukromí

Jako kouč:

 1. dodržuji nejpřísnější úroveň zachování mlčenlivosti se všemi klienty a objednavateli, pokud není její porušení požadováno zákonem.
 2. stanovím jednoznačně, jakým způsobem budou informace z koučování sdělovány mezi koučem, klientem a objednavatelem.
 3. stanovuji jednoznačně, kdy pro klienta i objednavatele, studenta, mentorovaného nebo supervidovanou osobu, já v roli kouče, mentora kouče, trenéra nebo supervizora koučování, nemohu dodržet pravidlo mlčenlivosti (např. nezákonná činnost, platný soudní příkaz nebo předvolání, bezprostřední riziko ohrožení sebe nebo ostatních atd.). Zároveň se ujistím, že klient i objednavatel, student, vedený člen týmu nebo supervidovaný dobrovolně a vědomě písemně souhlasí s tímto omezením mlčenlivosti. Tam, kde je důvod se domnívat, že nastala jedna z výše uvedených okolností, musím informovat příslušné úřady.
 4. vyžaduji, aby všichni, kteří se mnou spolupracují při podpoře mých klientů, dodržovali Etický kodex ICF, číslo 26, oddíl 4, Zachování mlčenlivosti / Soukromí a všechny ostatní části Etického kodexu, které by mohly být použitelné.

Oddíl 5: Další rozvoj

Jako kouč:

 1. se zavazuji, že budu pokračovat v neustálém rozvoji mých profesních dovedností.

 

Část třetí: Etický slib ICF

Jako kouč ICF beru na vědomí a souhlasím, že budu ctít svoje etické a právní závazky vůči mým klientům a objednavatelům, kolegům a široké veřejnosti. Slibuji, že budu jednat v souladu s Etickým kodexem ICF a využívat tyto standardy se všemi, které koučuji, učím, mentoruji nebo superviduji.

Pokud poruším tento etický slib nebo jakoukoli část Etického kodexu ICF, souhlasím, že mě ICF může, podle svého výhradního uvážení, vést k zodpovědnosti. Dále souhlasím s tím, že moje odpovědnost vůči ICF za jakékoli porušení může zahrnovat sankce, jako je ztráta mého členství v ICF a / nebo mojí ICF certifikace.

Více informací k Postupu pro revizi etického chování, včetně odkazů k podání stížnosti, najdete na stránkách International Coaching Federation (ICF).

Přijato Celosvětovou Radou ICF v červnu 2015.