Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní informace

Poskytovatelem služeb se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí Ing. Jakub Kunát, IČ: 86988352, Bulharská 659, 530 03 Pardubice, web: www.jakubkunat.cz a www.osobni-koucink.cz
(dále jen „kouč“ nebo “pořadatel”), která poskytuje služby – konzultace, koučink, workshopy, kurzy, přednášky a školení (dále jen „služba“) vždy na základě uzavřené smlouvy s klientem, a to v předem sjednaném rozsahu za dohodnutou cenu.
Před uzavřením takové smlouvy poskytuje kouč v případě zájmu zájemci o poskytnutí služby úvodní konzultaci, v rámci které představí klientovi obsah, rozsah a cíl služby a zároveň cenu za takovou službu.
Kouč neposkytuje služby psychoterapeuta, psychologa ani terapeuta, jeho práce nenahrazuje odbornou péči lékaře.

II. Uzavření smlouvy o poskytnutí služby

Smluvní vztah mezi koučem a klientem vzniká písemným uzavřením smlouvy. Okamžikem uzavření smlouvy platí, že klient potvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto bez výhrad akceptuje, stejně tak vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů koučem.
Klient bere na vědomí, že některé výukové postupy a metody, s nimiž bude seznámen či které mu budou zpřístupněny Poskytovatelem při plnění Smlouvy, jsou chráněnými právy duševního vlastnictví třetích osob a obchodním tajemstvím Poskytovatele. Klient se zavazuje, že jakékoliv informace o těchto metodách a postupech nesdělí ani nepřístupní třetí osobě. Porušením se klient vystavuje pokutě min. 10 000 Kč, maximální výše však může dosáhnout až do úhrady plné výše za škody způsobené poskytovateli služeb.

III. Platební podmínky

Cena za poskytnutou službu je splatná dle pokynu kouče. Na základě vyžádání klienta vystaví kouč po uhrazení ceny služby daňový doklad – fakturu, kterou zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.
Službu je možné hradit bankovním převodem, online platbou, hotovostním vkladem na účet uvedený koučem či v případě konzultace hotovostně k rukám kouče, vždy dle předchozí dohody. V případě online komunikace je nutné uhradit platbu předem na základě faktury nebo platby online.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, platí:
Stornovací podmínky:
Veškeré změny objednávek a případná storna jsou přijímána pouze písemně či elektronicky.

Koučink:
Ve výjimečných písemně doložitelných případech (vážné osobní či zdravotní důvody), kdy klient řádně (telefonicky či emailem) a včas (nejpozději 48 hodin před plánovaným termínem služby) omluví svou nepřítomnost na plánovaném termínu služby, může kouč nabídnout klientovi absolvování služby nebo jeho části v pozdějším termínu a to dle vzájemné dohody. V opačném případě má kouč právo účtovat vám plnou cenu za sezení. Individuální balíčky je potřeba využít do 12 měsíců od zakoupení. Ve výjimečných případech může kouč platnost balíčku prodloužit. 

Semináře/Workshopy:
Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu přednášky, přednáškového sálu či zrušení z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení přednášky má účastník právo na vrácení 100% ceny přednášky nebo absolvovat přednášku v náhradním termínu anebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
V případě, že účastník zruší účast 7 a méně dnů před přednáškou: Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% celkové ceny.
V případě, že se účastník na přednášku nebo kurz bez předchozí omluvy vůbec nedostaví: Je povinen uhradit storno poplatek ve výši 100% uhrazené ceny.
Pro individuální balíčky VIP a standard garantuji 30-denní vrácení peněz v případě, že klient se službou není spokojený.

IV. Organizační záležitosti

Kouč si vyhrazuje právo na změnu v termínech nabízených služeb v situacích, které to neodkladně vyžadují – např. onemocnění kouče, poruchy v technickém zázemí apod. Všechny případné změny budou klientovi neprodleně oznámeny emailem, telefonicky či sms zprávou a dle dohody bude poskytnut náhradní termín.
Kouč si vyhrazuje právo nepořádat konzultace, koučink, semináře a workshopy v případě nedosažení minimálního počtu účastníků, který je uveden v oznámení o konání konkrétní služby a nabídnout klientovi možnost absolvovat objednanou službu v náhradním termínu dle dohody.
Zvukové záznamy a pořizování audiovizuálních nahrávek bez výslovného souhlasu kouče je přísně zakázáno.

V. Odstoupení od smlouvy

Kouč má právo odstoupit od smlouvy v případě nemožnosti plnění, a to zejména v případech nemožnosti splnění požadavků ze strany klienta nebo pokud kouč zjistí, že jednání klienta směřuje pouze k získání informací o konkurenčních službách.
Klient má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů počínaje ode dne uzavření smlouvy, a to písemně na e-mailovou adresu kouče.

VI. Práva z vadného plnění

Kouč odpovídá klientovi, že služba, kterou poskytuje, má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. které kouč popsal nebo které klient očekával s ohledem na povahu služby.
Práva z vadného plnění uplatňuje klient u kouče na jeho e-mailové adrese. V rámci tohoto uplatnění klient uvede, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
Kouč klientovi neprodleně potvrdí na e-mailové adrese klienta příjem reklamace, ve lhůtě 14 dnů ode dne přijetí reklamace pak sdělí klientovi způsob vyřízení reklamace.

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů klienta se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů koučem: jméno a příjmení, datum narození, zaměstnání, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“), včetně souhlasu se zpracováním a nakládáním s veškerými poskytnutými podklady, a to výhradně pro účely realizace práv a povinností v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi koučem a klientem.
Klient dále souhlasí se zpracováním osobních údajů koučem pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména nabídky nových služeb a aktualit doručovaných elektronickou poštou klientovi. Tento souhlas (pro účely zasílání obchodních sdělení) není podmínkou vzniku platného smluvního vztahu a klient může souhlas kdykoliv zrušit, a to formou doručení zrušení souhlasu na elektronickou adresu kouče.

VIII. Závěr

Veškeré připomínky, nesrovnalosti a situace neřešené těmito obecnými podmínkami se kouč zavazuje řešit vstřícně s maximální snahou sjednat nápravu vedoucí ke vzájemné spokojenosti stran smluvního vztahu.
Tyto VOP jsou platné od 1. 10. 2022